The Handbook of Cluster Analysis

February 14, 2016

最近在看 The Handbook of Cluster Analysis(聚类分析手册)这本书。这本书不愧为手册,各种聚类方法都很全,作者也都是业内人士。

其中两章有作者公开的版本:

The Handbook of Cluster Analysis - February 14, 2016 - QU Xiaofeng